Sập thờ 12

Sập thờ gỗ mít sơn son thếp vàng chạm tứ linh, chân 18cm