Sập thờ 15

Sập thờ gỗ mít chạm tứ linh, sơn son thếp vàng, chân 22cm