Sập thờ 16

Sập thờ gỗ mít 2 dạ chạm tứ linh, chân 23cm