Sập thờ 18

Sập thờ gỗ dổi chạm mai điểu, chân 23cm