Sập thờ 22

Bộ Sập thờ gỗ mít, sơn son thếp vàng, chạm tứ linh, chân 20cm