Sập thờ 23

Sập thờ nhị cấp gỗ gụ, sơn Pu, chạm mai điểu, chân 22cm