Sập thờ 24

Sập thờ gỗ gụ, sơn Pu, chạm mai điểu, chân 22cm