Sập thờ 28

Sập thờ gỗ mít, sơn son thếp vàng, chạm mai điểu, chân 22cm