Sập thờ 29

Sập thờ gỗ mít 2 dạ, sơn son thếp vàng, chạm tứ linh, chân 25cm