Sập thờ 30

Sập thờ gỗ mít, để mộc, chạm mai điểu, chân 20cm