Sập thờ 31

Sập thờ gỗ mít, để mộc, chạm tứ linh, chân 25cm