Sập thờ 32

Sập thờ gỗ mít, để mộc, chạm tứ linh, chân 22cm