Sập thờ 34

Sập thờ gỗ gụ, để mộc, chạm mai điểu, chân 23cm