Sập thờ 35

Sập thờ gỗ mít 2 dạ, để mộc, chạm tứ linh, chân 23cm