Sập thờ 37

Bộ Sập thờ gỗ hương, để mộc, chạm hoa sen, chân 22cm