Sập thờ 38

Sập thờ gỗ gụ, để mộc, chạm hoa sen, chân 20cm