Sập thờ 40

Sập thờ 2 dạ gỗ mít, để mộc, chạm tứ linh, chân 25cm