Sập thờ 41

Sập thờ nhị cấp gỗ mít, để mộc, chạm mai điểu, chân 20cm