Sập thờ 42

Sập thờ tam cấp gỗ gụ, để mộc, chạm tứ linh, chân 20cm