Sập thờ 43

Sập thờ tam cấp gỗ mít, sơn son thếp vàng, chạm tứ linh, chân 20cm