Thiều châu 02

Thiều châu đơn gỗ mít sơn son thếp vàng