Thiều châu 03

Thiều châu đơn gỗ mít sơn son thếp vàng