Thiều châu 07

Thiều châu kép gỗ mít sơn son thếp vàng