Tượng bà chúa sơn trang 01

Tượng bà chúa sơn trang gỗ mít sơn son thếp vàng