Tượng bà chúa sơn trang 02

Tượng bà chúa sơn trang gỗ mít sơn son thếp vàng