Tượng bà chúa sơn trang 03

Tượng bà chúa sơn trang gỗ mít sơn son thếp vàng