Tượng bà chúa sơn trang 04

Tượng bà chúa sơn trang gỗ mít sơn son thếp vàng