Tượng bà chúa sơn trang 05

Tượng bà chúa sơn trang gỗ mít sơn son thếp vàng