Tượng bà chúa sơn trang 06

Tượng bà chúa sơn trang gỗ mít sơn son thếp vàng