Tượng bà chúa sơn trang 07

Tượng bà chúa sơn trang gỗ mít sơn son thếp vàng