Tượng bà chúa sơn trang 08

Tượng bà chúa sơn trang gỗ mít sơn son thếp vàng