Tượng bà chúa sơn trang 09

Tượng bà chúa sơn trang gỗ mít sơn son thếp vàng