Tượng bà chúa sơn trang 10

Tượng bà chúa sơn trang gỗ mít sơn son thếp vàng