Tượng cô tượng cậu 01

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng