Tượng cô tượng cậu 02

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng