Tượng cô tượng cậu 03

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng