Tượng cô tượng cậu 04

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng