Tượng cô tượng cậu 05

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng