Tượng cô tượng cậu 07

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng