Tượng cô tượng cậu 08

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng