Tượng cô tượng cậu 09

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng