Tượng cô tượng cậu 10

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng