Tượng cô tượng cậu 11

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng