Tượng cô tượng cậu 12

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng