Tượng cô tượng cậu 13

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng