Tượng cô tượng cậu 14

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng