Tượng cô tượng cậu 15

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng