Tượng cô tượng cậu 16

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng