Tượng cô tượng cậu 17

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng