Tượng cô tượng cậu 18

Tượng cô tượng cậu gỗ mít sơn son thếp vàng